Warmtepomp Deurne

Complete systemen Professionele installatie 5 jaar garantie

Algemene voorwaarden
Warmtepomp Deurne

Warmtepomp Deurne is onderdeel van J&S Verduurzaming

Art. 1 – Algemene bepalingen

Deze algemene- en dienstvoorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – elke aanbieding, offerte en overeenkomst van J&S Verduurzaming alsmede gelieerde ondernemingen ingeschreven te kamer van koophandel te Eindhoven onder het nummer 82913307. Eventuele in-en/of verkoopvoorwaarden van een wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Een exemplaar van deze voorwaarden is te allen tijde gedeponeerd ter inzage beschikbaar bij voorwaarden.net en kan tevens op elk moment bij J&S Verduurzaming worden opgevraagd en openbaar worden geraadpleegd via: https://verduurzamendeurne.nl/algemene-voorwaarden-js/

Art. 2 – Onze definities

In deze voorwaarden worden onder de volgende definities verstaan:
– Aanbieder: J&S Verduurzaming
– Aanvrager: De rechts- of natuurlijk persoon die een aanvraag indient en/of gebruik wenst te maken van de dienstverlening van Aanbieder en/of de Koper van één of meerdere Producten van de Aanbieder;
Aanvraag: Een verzoek in de breedste zin van het woord van de Aanvrager (of Klant) gericht tot de Aanbieder voor de levering van een dienst en/of product;
Klant: De rechts- of natuurlijk persoon én tevens afnemer van de Dienstverlening en/of Producten van Aanbieder;
– Gebruiker: De gebruiker van de website(s) en/of applicatie(s) van Aanbieder;
– Dienstverlening: De gedefinieerde diensten in artikel 3;
– Partijen: Aanbieder, Klant, Aanvrager en/of Gebruiker;
– Overeenkomst: De overeenkomst (van opdracht), waarbij Aanbieder zich jegens de Klant verbindt om bepaalde dienstverlening te verrichten en/of producten te leveren;

Art. 3 – Uw rechten en onze plichten

3.1 De Klant kan gebruik maken op basis van een door Aanbieder te bepalen bedrag, doch te allen tijde op basis van de schriftelijke afspraken tussen Partijen gemaakt van de hiernavolgende diensten en/of producten:
a. Het leveren en plaatsen van kozijnen en glas.
b. Het leveren en plaatsen van zonnepanelen.
c. Het leveren en plaatsen van warmtepompen en warmtepompboilers.
d. Het leveren en plaatsen van aircosystemen.
e. Het leveren en plaatsen van producten die verwant zijn aan a t/m d

3.2 Verzoeken van de Klant kunnen naar het oordeel van Aanbieder gemotiveerd worden geweigerd indien Aanbieder hier reden(en) voor heeft. Aanbieder is in voorgaande geval wel gehouden het oordeel te motiveren.

3.3 Diensten zoals opgenomen in de bepalingen in art. 3 lid 1 sub a, b, c, d en e zijn aan de hiernavolgende voorwaarden, garanties en mogelijke beperking(en) onderhevig:

3.4 Aanbieder garandeert dat op alle door Aanbieder geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier.

3.5 Met betrekking tot de aansprakelijkheid van Aanbieder voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste isolerend dubbelglas, gelden uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen. De Klant krijgt bij levering een overzicht van deze specifieke bepalingen.

3.6 Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door Aanbieder eveneens geen garantie verstrekt. , tenzij de dwingendrechtelijke bepalingen Aanbieder hiertoe verplichten.

3.7 Uitgezonderd van de garantie zijn te allen tijde breuken, als gevolg van:
a. plaatselijk opwarming wat veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken en/of beschilderen van de ruit; en
b. te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering; en
c. condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit; en
d. interferentie, verkleuring als gevolg van glasdikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn.

3.8 Voorts is uitgesloten van enige garantie thermische breuk door slagschaduwen en de mechanische breuk. Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde (inter)nationale normen.

3.9 De garantieverplichting vervalt bij ondeskundige montage, onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen.

3.10 Er wordt geen garantie gegeven bij gebreken ontstaan als gevolg van normale slijtage;

3.11 Verkeert de fabrikant in staat van faillissement, dan komt de fabrieksgarantie te vervallen, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling dit beding in de weg zal staan.

3.12 Op de klant rust te allen tijde een onderzoekplicht, inhoudende dat de Klant bij oplevering geleverde producten en/of diensten onverwijld dient te controleren op gebreken.

3.13 Specificaties op de website, in brochures en/of ander reclamemateriaal kunnen afwijken van het uiteindelijk resultaat. De klant accepteert en begrijpt dat dergelijke afwijkingen kunnen bestaan en vrijwaart Aanbieder in dit kader volledig.

3.14 Indien er sprake is van een blijvende onmogelijkheid ter zake een eventueel herstel zal Aanbieder te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

3.15 Reclameren is niet mogelijk indien:
a. de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie, de Klant moet hierbij denken aan: Kleine krasjes op ramen, Schade aan kozijnen en hang en sluitwerk welke met een lakstift weg te werken zijn, krassen en deukjes op buitendelen van airco’s en warmtepompen die de werking van de machine niet nadelig beïnvloeden, Krassen en deuken die ontstaan zijn met het plaatsen van warmtepomp boilers welke de werking van de machine niet nadelig beïnvloeden, Krassen op zonnepanelen welke de werking niet nadelig beïnvloeden, Krassen op omvormers welke de werking niet nadelig beïnvloeden.
b. de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd of inmiddels zijn gemonteerd door derden;
c. er kleurverschillen ontstaan door weersinvloeden;
d. de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de Klant of doordat Klant in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Aanbieder.
e. De klant niet aan zijn verplichtingen jegens Aanbieder (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
f. De klant zonder schriftelijke toestemming van Aanbieder door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;
g. Indien de werkzaamheden zijn uitgevoerd met door de Klant aangeleverde materialen of door een derde, anders dan Aanbieder zijn gemonteerd.
h. De Klant accepteert dat de kosten voor de huur van een hoogwerker voor eventuele herstelwerkzaamheden te allen tijde – voor zover rechtens geoorloofd – voor rekening en risico zijn van de Klant.

Art. 4 – Uitsloten van de dienstverlening en niet inbegrepen bij producten

4.1 De Dienstverlening en producten van Aanbieder zoals genoemd in art. 3 zijn te allen beperkt tot die diensten en producten (en bijbehorende beperkingen en/of begrenzingen) zoals neergelegd in art. 3 lid 1.

4.2 De dienstverlening en producten ziet niet op bijstand en ondersteuning voor eventuele subsidies, voorts is het aanmelden bij de energieleverancier en verzekering niet inbegrepen en dient dit door de klant zelf te worden gedaan.

4.3 De Klant vrijwaart – voor zover rechtens geoorloofd – de Aanbieder van alle aanspraken van derden welke zouden kunnen ontstaan bij de uitvoering van alsmede als gevolg van uitgevoerde werkzaamheden.

4.4 In aanvulling op art. 4 lid 3 geldt in geval van een (vol)macht dat de Klant deze aan Aanbieder moet verstrekken alvorens Aanbieder namens de Klant kan en mag handelen.

4.5 Diensten en/of producten die niet expliciet zijn genoemd in art. 3 lid 1 worden te zijn geacht niet te zijn inbegrepen bij de dienstverlening en/of producten van Aanbieder, tenzij Partijen hieromtrent schriftelijk andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

Art. 5 – Aanvragen, Acceptatie en bedenktijd

5.1 Het staat Aanbieder vrij elke Aanvraag– zonder opgaaf van reden – te weigeren of onder specifieke voorwaarden te aanvaarden.

5.2 Aanvrager is pas na schriftelijke bevestiging (lees: akkoord) van Aanbieder een Klant. Indien Aanvrager reeds Klant is én aanhangig de uitvoering van de overeenkomst een verzoek indient is zij zowel Aanvrager alsmede Klant, in laatste geval inhoudende dat de bepalingen voor zowel Aanvrager en Klant in deze voorwaarden van toepassing zijn.

5.3 Voor de acceptatie en ter voorkomen van onjuiste gegevens mag de Aanbieder de door Aanvrager en/of Klant verstrekte gegevens te allen tijde controleren, doch de disclaimer en privacyverklaring van Aanbieder zijn voor de verwerking van gegevens bindend.

5.4 Partijen verklaren zich volledigheidshalve akkoord met de toepasselijkheid van de disclaimer en privacyverklaring van Aanbieder op de overeenkomst.

5.5 Indien de Klant onjuiste c.q. onvolledige gegevens heeft verstrekt zal dit – ook bij later constateren – onherroepelijk resulteren in directe beëindiging van de overeenkomst en de uitvoering van de Dienstverlening en/of levering van producten, zonder enig recht op terugbetaling van gelden, schadevergoeding en/of compensatie aan de Klant.

5.6 Voor de overeenkomst geldt een wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen. Dit betekent dat gedurende deze periode de Aanvrager kosteloos en zonder opgave van redenen schriftelijk kan annuleren, tenzij Aanvrager expliciet aangeeft geen gebruik te willen maken van de bedenktijd en/of partijen dit schriftelijk anders overeenkomen.

5.7 In afwijking op art. 5 lid 6 kan vanwege een wens van de Klant geen bedenktijd gelden indien:
a. De Klant hiervan expliciet afstand doet;
b. In het geval van maatwerk in de breedste zin van het woord;
c. In het geval van spoedeisendheid, ofwel kwesties die naar hun aard niet kunnen wachten

5.8 Voor alle gevallen zoals neergelegd in art. 5 lid 7 onder a, b en c geldt dat schriftelijke goedkeuring voorafgaande het sluiten van de overeenkomst is vereist.

5.9 Partijen accepteren dat Aanbieder jaarlijks een inflatiecorrectie c.q. prijswijziging kan doorvoeren, doch uitsluitend indien deze voorafgaande een dergelijke wijziging is kenbaar gemaakt. Aanbieder zal op verzoek een dergelijke wijziging motiveren. Aanbieder zal trachten de CBS-indexering te volgen.

Art. 6 – Beoordeling van wensen en verzoeken

6.1 Een bij Aanbieder ingediend verzoek wordt, behoudens bij een eventueel weigeren ex. art. 7.2 te allen tijde in behandeling genomen, waarbij ‘in behandeling nemen’ volledigheidshalve betekent dat Aanbieder een verzoek op uitvoerbaarheid zal onderzoeken.

6.2 Aanbieder kan een verzoek toetsen op haalbaarheid, doch de Aanbieder kan ook een verzoek deels of geheel weigeren indien Aanbieder twijfelt over de uitvoerbaarheid.

6.3 Een weigeren door Aanbieder geeft nimmer enig recht op compensatie en/of vergoeding van kosten gemaakt door de Aanvrager c.q. Klant.

6.4 Indien Aanbieder overgaat tot weigeren heeft de Aanvrager en/of Klant te allen tijde de optie om het verzoek alsnog door Aanbieder in behandelen te laten nemen en/of uit te laten voeren, doch wel tegen een door Aanbieder te bepalen bijkomend tarief en uitsluitend op basis van (aanvullende) voorwaarden van Aanbieder.

Art. 7 – De uitvoering van de opdracht

7.1 Aanbieder voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving.

7.2 Aanbieder bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s) alsmede Aanbieder hierbij derden wil inschakelen.

7.3 Alle vergoedingen waar de Aanbieder aanspraak op maakt krachtens de overeenkomst zijn volledigheidshalve nimmer afhankelijk van behaalde resultaten, tenzij partijen hieromtrent andere (afwijkende) afspraken hebben gemaakt en voor zover rechtens is toegestaan.

7.4 Aanbieder heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst onverwijld – zonder enige kennisgeving – op te schorten en/of te beëindigen én alle gewerkte uren in rekening te brengen conform een uurtarief van tachtig euro, indien verklaringen, handelingen en/of gedragingen door Aanvrager en/of Klant gedaan van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk is geworden c.q. verstoord is geraakt en/of onevenredig kostbaar.

7.5 Het al dan niet bewust door Aanvrager en/of Klant foutief en/of valselijk verstrekken van gegevens zal (ook bij latere constatering) worden aangemerkt als fraude en wordt gekwalificeerd als een handeling die de uitvoering van de overeenkomst kan verstoren.

7.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door een aan de Klant toerekenbare oorzaak (opzegging, betaalachterstand enz.) wordt met terugwerkende kracht het volledig tot op dan moment gewerkt aantal uren tegen het geldende uurtarief (zonder recht op verrekening en/of korting) bij de Klant in rekening gebracht.

7.7 De Klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen Partijen.

7.8 De Klant is verplicht ter zake de dienstverlening zoals opgesomd in art. 3 lid 1 op verzoek van Aanbieder en op elk moment medewerking te verlenen alsmede Aanbieder van alle informatie te voorzien waarvan laatstgenoemde aangeeft dat deze nodig c.q. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

7.9 Indien De Klant handelt in strijdt met de bepaling zoals neergelegd in art. 7 lid 8 heeft aanbieder het recht de uitvoering van de opdracht – zonder verdere kennisgeving vooraf – per direct te staken tot op het moment de Klant alsnog aan de verzoeken van Aanbieder zal voldoen. Meerkosten welke ontstaan door een vertraging zoals neergelegd in dit artikel komen volledig voor rekening en risico van de Klant en voorts zal dit nimmer enig recht op restitutie van gelden in het leven roepen voor de Klant.

Art. 8 – Betaling, opschorting en beëindiging

8.1 Aanbieder zal de Klant voorafgaande, tijdens en/of na de feitelijke uitvoering kosten in rekening brengen of – indien schriftelijke anders overeengekomen – op een door Partijen voorafgaande het sluiten van de overeenkomst te bepalen moment.

8.2 Indien er sprake is van een onderhoudscontract geldt een minimale looptijd 6 van de van 12 maanden, doch de totale looptijd zal worden vastgesteld op basis van de inhoud van de overeenkomst tussen Partijen.

8.3 Na het verstrijken van de periode in art. 8 lid 2 wordt de overeenkomst voor onderhoud telkens met eenzelfde periode stilzwijgend verlengt, tenzij uiterlijk één (1) maand voor het einde van de looptijd, ofwel het ingaan van de nieuwe periode door één partij aan de ander is opgezegd per einde van de op dat moment lopende periode en voor zover rechtens gelet op de aard van de overeenkomst en hoedanigheid van partijen dit is toegestaan.

8.4 De Klant treedt te allen tijde op de dertigste (30ste) dag na dagtekening van een (nog) openstaande factuur – zonder dat een kennisgeving vooraf is vereist – in gebreke en verzuim.

8.5 Aanbieder heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te schorten of te beëindigen vanaf het moment van in verzuim treden. Een opschorten of beëindigen zijdens Aanbieder laat de (betaal)verplichting van de Klant jegens Aanbieder alsmede eventuele minimale looptijden niet tenietgaan.

8.6 In aanvulling op art. 8 lid 5 en volledigheidshalve geldt in het geval de Klant in verzuim zal treden ter zake de betaling(en) aan Aanbieder dat de Klant tot het einde van overeengekomen dienstverlening de volledige looptijd terstond aan Aanbieder is verschuldigd.

8.7 Indien de Klant in verzuim zal treden is de Klant te allen tijde wettelijke rente alsmede alle (nog) te maken kosten nodig ter verkrijging van recht verschuldigd tot aan de dag algehele voldoening heeft plaatsgevonden.

8.8 Vorderingen van Aanbieder zijn direct opeisbaar indien de Klant in staat van faillissement zal verkeren of er een wsnp-aanvraag is ingediend, een WHOA-procedure aanhangig is gemaakt of indien surseance van betaling is aangevraagd.

8.9 De toepasselijkheid van art. 6:92 BW is ter volledigheid uitgesloten.

Art. 9 – Aansprakelijkheid, force majeure en klachtplicht

9.1 Aanbieder is aansprakelijk indien er sprake is van opzet, grove schuld en bewuste roekeloosheid voor een maximumbedrag gelijk aan, doch niet meer dan maximaal vijftig procent (50%) van het door Aanbieder bij de Klant in rekening gebracht bedrag en voor zover rechtens is toegestaan.

9.2 Indien aanspraak kan worden gemaakt op de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Aanbieder is het maximum uit te keren bedrag in beginsel gemaximeerd tot het in art. 9 lid 1 bepaalde, tenzij de verzekeraar van Aanbieder tot een hogere uitkering over zal gaan. In laatste geval zal het door de verzekeraar van Aanbieder nader te bepalen bedrag als maximum uit te keren bedrag gelden, zelfs ingeval de Klant aantoont een hogere schade te hebben geleden.

9.3 Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor (in)directe gevolgschade(s), alsmede voor schade(s) als gevolge van force majeure (overmacht).

9.4 Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade(s) veroorzaakt tijdens de plaatsing, behoudens Aanbieder bij de plaatsing niet de voorgeschreven instructies in acht heeft genomen, inhoudende Aanbieder nimmer aansprakelijk gesteld kan worden voor schades ontstaan als gevolg van noodzakelijk sloopwerken voor de installatie.

9.5 De Klant is te allen tijde verplicht de werkomgeving vrij van zaken te houden die een deugdelijke installatie c.q. deugdelijke uitvoering van werkzaamheden in de weg kunnen staan en derhalve is Aanbieder niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, veroorzaakt aan zaken die zich in de werkomgeving bevinden.

9.6 Aanbieder biedt geen enkele garantie(s) inzake de snelheid voor de uitvoering van de opdracht alsmede eventuele verwachtte fictieve rendementen en/of resultaten na oplevering. Voorts is Aanbieder nimmer aansprakelijk voor werkzaamheden van derden en derhalve vrijwaart de Klant de Aanbieder – voor zover rechtens geoorloofd – van enige aanspraken in dergelijk geval.

9.7 In aanvulling op art. 9 lid 4 gelden voorts de beperkingen zoals neergelegd in art. 3 van deze voorwaarden.

9.8 Een klacht, alsmede vorderingsrecht met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen dertig (30) dagen nadat de Klant het gebrek redelijkerwijs deels of geheel kon ontdekken door de Klant aan Aanbieder kenbaar te worden gemaakt. Een klacht dient – voor zover rechtens is geoorloofd – uitsluitend schriftelijk aan Aanbieder kenbaar te worden gemaakt.

9.9 Elke klacht en uiting van ongenoegen welke aangemerkt kan worden als klacht zal worden afgehandeld conform de openbaar inzichtelijke klachtenregeling van Aanbieder.

9.10 Indien door één der Partijen uit de overeenkomst voortvloeiende afspraken niet (of niet volledig) worden nagekomen moet deze Partij door de benadeelde Partij daartoe in gebreke worden gesteld met een aanzegtermijn van tenminste veertien dagen, waarna zonder opheffing van de gebreken het verzuim in zal treden.

Art. 10 – Beschikbaarheid, inspanningsverplichting, vernietiging en nietigheid

10.1 Partijen hebben de plicht bij geschillen pogingen te ondernemen om hun geschillen in der minne te beslechten.

10.2 Partijen verklaren duidelijk en ondubbelzinnig deze voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst te hebben gezien, gelezen en zich inzake de inhoud ervan te hebben laten adviseren.

10.3 Partijen verklaren voldoende tijd te hebben gehad om deze algemene voorwaarden te begrijpen en – indien gewenst – nader te bestuderen en verklaren voorts dat zij ingeval van onduidelijkheid dit voorafgaande het sluiten van de overeenkomst aan elkaar schriftelijk hebben kenbaar gemaakt.

10.4 Indien een bepaling in deze voorwaarden haar rechtsgeldigheid zal verliezen blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden onverminderd van kracht.

10.5 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (-of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat Partijen ernaar zullen streven dat de strekking van deze voorwaarden overeind en zoveel als mogelijk gerespecteerd blijft.

Art. 11 – Het wijzigingsbeding en uw mogelijkheid tot verwerpen

11.1 Het staat Aanbieder vrij deze voorwaarden periodiek op enig moment te wijzigen c.q. aan te vullen, voormits Aanbieder (-en tevens gebruiker van deze voorwaarden) voldoet aan de informatieplicht die ex. art. 6:234 BW op haar rust, inhoudende dat zij voorafgaande een wijziging dit duidelijk en ondubbelzinnig aan de Klant kenbaar zal maken en laatstgenoemde opvolgend tenminste veertien (14) dagen heeft de wijziging c.q. aanvulling te verwerpen.

11.2 Indien de Klant een bedoelde wijziging ex. art. 11 lid 1 niet binnen veertien (14) dagen heeft verworpen stemt de Klant in met de volledige wijziging.

Art. 12 – Bijzondere aanvullende bepalingen

12.1 Een concept(tekening) of (voorlopig) advies biedt geen garantie op het daadwerkelijke eindresultaat, maar schetst slechts een grove indicatie van het gewenste eindresultaat. Gedurende de ontwikkeling behoudt Aanbieder derhalve het recht aanpassingen te verrichten.

12.2 De klant kan (optioneel) een onderhoudsplan bij Aanbieder afnemen voor een vast bedrag van 100,- per jaar, met een minimale looptijd van vijf jaren, waardoor alle geplaatste installaties zullen worden onderhouden op basis van aanvullende (en verlengde) all-in garantie.

Art. 13 – Retentierecht en eigendomsvoorbehoud

13.1 Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Aanbieder aan de Klant krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte (montage)werkzaamheden alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.

13.2 Het is de Aanbieder toegestaan aanhangig de uitvoering van werkzaamheden te bepalen wie er toegang heeft tot de bouwplaats (locatie). Dit recht strekt zover dat de Aanbieder tevens de toegang tot de bouwplaats kan ontzeggen indien dit noodzakelijk is de geleverde zaken onder zich te houden tot het moment de Klant aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

13.3 De wederpartij is verplicht de zaken waarvan het eigendom nog bij Aanbieder rust, duidelijk afgescheiden te houden van andere zaken en naar behoren te bewaren. Aanbieder is bevoegd zijn recht op retentie in te roepen (te gelden te maken), indien is voldaan aan de drie wettelijke vereisten, te weten:
a. Indien de vordering jegens de Klant (direct) opeisbaar is geworden; en
b. De feitelijke macht over de zaak door Aanbieder kan worden uitgeoefend; en
c. De vordering en de verplichting tot afgifte van de zaak voldoende met elkaar samenhangt;
d. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). De Klant machtigt Aanbieder voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden en is verplicht hieraan medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag voor zover rechtens geoorloofd. Alle kosten van terugneming alsmede alle door Aanbieder gemaakte kosten zijn te allen tijde (binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid) voor rekening van de wederpartij

Art. 14 – Forumkeuze en slotbepalingen

14.1 Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten van Aanbieder met een wederpartij.

14.2 Gelet op art. 14 lid 1 is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

14.3 Partijen kiezen voor de behandeling van geschillen met dit forumkeuzebeding expliciet de rechtbank te Eindhoven.

14.4 Het betreft hier de versie van 08-07-2024, gedeponeerd ter inzage beschikbaar via voorwaarden.net

Plan een gratis afspraak in

Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak in voor uw energiebesparende maatregelen, wij komen op zeer korte termijn langs om te kijken naar alle mogelijkheden.

Contact opnemen

U kunt ook contact met ons opnemen via één van de onderstaande contactmogelijkheden.

Menu

Een warmtepomp laten installeren? Wij ontzorgen u tijdens het gehele traject!

Stel hier uw vraag

Stel uw vraag via onderstaand formulier. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk via een E-mail beantwoorden.

Contact opnemen

U kunt uw vraag ook stellen via één van de onderstaande contactmogelijkheden.

Deze website maakt gebruik van cookies om volledig te kunnen functioneren en u een optimale gebruikerservaring te bieden. Door te browsen op deze website gaat u akkoord met het gebruik hiervan zoals omschreven in onze Cookieverklaring en Privacyverklaring.

Bedankt voor uw interesse!

Uw aanvraag is in goede orde ontvangen, we zullen hier binnen 24 uur op reageren.